ចិន

របាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយសាសនាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសាសនា

ចិន

ការលុបបំបាត់ក្រុមសាសនាទាំងអស់តែងតែជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាក្សនិយម។

[តារាងថ្នាក់ = "តារាង-ឆ្នូត"]
សាសនា, ប្រជាជន %, អ្នកកាន់សាសនា, កំណើនប្រចាំឆ្នាំ
មិនសាសនា, 44.36,”590,247,410″,+0.2%
ចិន, 28.50,”379,216,663″,+0.1%
ពុទ្ធសាសនា, 12.35,”166,323,098″,+2.5%
គ្រីស្ទាន, 7.92,”105,382,315″,+2.7%
សាសនាជនជាតិ, 4.55,”60,541,608″,+1.1%
មូស្លីម, 1.87,”24,881,935″,+0.3%
ផ្សេងទៀត, 0.30,”3,991,754″,+4.4%[/table]
[put_wpgm id=9]