ហុងឌូរ៉ាស

របាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយសាសនាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសាសនា

ហុងឌូរ៉ាស

ព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ប៉ុន្តែមានការបំបែកសាសនាចក្រ និងរដ្ឋដោយសេរីភាពខាងសាសនា។

[តារាងថ្នាក់ = "តារាង-ឆ្នូត"]
សាសនា, ប្រជាជន %, អ្នកកាន់សាសនា, កំណើនប្រចាំឆ្នាំ
គ្រីស្ទាន, 96.64,”7,359,700″,+2.0%
មិនសាសនា/ផ្សេងទៀត, 1.90,”144,696″,+5.6%
Spiritist, 0.80,”60,925″,-0.4%
Baha'i, 0.45,”34,270″, +2.0%
មូស្លីម, 0.18, "13,708", +3.2%
ពុទ្ធសាសនា, 0.03,”2,285″,+2.0%[/table]
[put_wpgm id=20]